Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Zgodnie z Ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów, od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkalne przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Jakich gruntów dotyczy ustawa?

Nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi,

 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,

 • o których mowa powyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z dniem przekształcenia obiekty budowlane i urządzenia budowlane stają się częścią składową tego gruntu.

Co w sytuacji, gdy na gruncie znajdują się także obiekty budowlane i urządzenia budowlane, inne niż wymienione w ustawie?

W takiej sytuacji można skorzystać z wcześniejszych przepisów lub podzielić działkę i zastosować nowe zasady.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydzielonej z tego gruntu następuje z dniem:

 • założenia księgi wieczystej dla tej nieruchomości, albo

 • wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniających powyższych warunków.

Jakich gruntów nie dotyczy ustawa?

Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów:

 • zabudowanych na cele mieszkaniowe, położone na terenie portów i przystani morskich,

 • oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Niezbędne dokumenty

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

Wzory dokumentów oraz informacje dotyczące przekształcenia można znaleźć na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:
http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie

Przez kogo wydawane jest zaświadczenie?

Zaświadczenie wydawane jest przez:

 • starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,

 • dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności wykonują te podmioty,

 • odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,

 • dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Właściwy organ wydaje zaświadczenie:

 • z urzędu – nie później niż 12 m-cy od dnia przekształcenia, albo

 • na wniosek właściciela – w terminie 4 m-cy od dnia otrzymania wniosku, albo

 • na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej.

Jeśli właściciel nie zgadza się z informacją zawartą w zaświadczeniu, istniej możliwość złożenia wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty w terminie 2 m-cy od dnia doręczenia zaświadczenia.

Wysokość opłat

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty lub wyznaczenie innego terminu, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego.

Właściciel gruntu jako osoba fizyczna wnosi opłaty przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą może w terminie 3 m-cy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłat przez okres:

 • 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu przekształcenia wynosi 1 %, albo

 • 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 2%, albo

 • 33 lat, licząc od dnia przekształcenia jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 3%, albo

 • w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jest wyższa niż 3%

Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym złożono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.

Po wniesieniu wszystkich opłat lub opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Wysokość opłaty pobieranej za wniosek o wykreślenie:

 • 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

 • 75 zł w pozostałych przypadkach.