podatek od nieruchomosci

Podatek od nieruchomości

Podstawą prawną w zakresie podatku od nieruchomości jest ustawa z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości objęte są:

 1. grunty
 2. budynki lub ich części
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 1. właściciele
 2. użytkownicy wieczyści
 3. samoistni posiadacze
 4. w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało zdarzenie powodujące władanie nieruchomością lub jej składnikami (wynika to z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, samoistnego posiadania lub posiadania zależnego).

Jeżeli obowiązek podatkowy wiąże się z istnieniem budowli albo budynku lub ich części to powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków itp.). Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Podstawa opodatkowania

 1. dla gruntów – powierzchnia
 2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa;
 3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały. Uwzględnia ona górne granice stawek określonych w Ustawie.

Kiedy i jak płaci się podatek od nieruchomości

Podatnicy płacą:

 1. osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

 2. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości można zapłacić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie. W przypadku osób fizycznych podatek może być również pobrany w drodze inkasa.